همایش ملی آموزش عالی ایران- برگزارکنندگان و حامیان
برگزارکنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

برگزار کنندگان:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه الزهرا

حامیان:
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تهران
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

انجمن آموزش عالی ایران

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی آموزش عالی ایران:
http://amoozeshalee.ir/find.php?item=1.140.126.fa
برگشت به اصل مطلب