همایش ملی آموزش عالی ایران- عناوین کارگاه‌ها و نشست‌ها
عناوین کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
سومین جلسه شورای سیاست گذاری پنجمین همایش ملی آموزش عالی در تاریخ سوم مهرماه سال 98 تشکیل شد. در این جلسه، تاریخ برگزاری و عناوین کارگاه های روز اول مشخص و مقرر شد در جلسات آتی نشست های روز دوم نهایی شود.

عناوبن کارگاه ها:
1- اعتبارسنجی و تضمین کیفیت
2- آموزش و تحول دیجیتال
3- معرفی ساختار و کارکرد مراکز توسعه یا مشاوره اشتغال
4- ارائه تجارب برگزاری آموزش مبتنی بر حل مسئله
5- معرفی مکانیزم و شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس توسعه پایدار از طریق تایمز
6- معرفی مفاهیم و کارکردهای روش های یادگیری نوین مانند long life learning, learn to learn  در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی آموزش عالی ایران:
http://amoozeshalee.ir/find.php?item=1.139.125.fa
برگشت به اصل مطلب